Privacyverklaring

Contactgegevens:
ehbo-nieuwerbrug.nl
Sleutelbloem 99
2412AL Bodegraven
06 – 4825 0801

EHBO Nieuwerbrug, gevestigd aan Sleutelbloem 99, 2412 AL Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens,
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Rianka Koolstra-Nap is de Functionaris Gegevensbescherming van EHBO Nieuwerbrug, zij is te bereiken via info@ehbo-nieuwerbrug.nl of 06-48250801.

Persoonsgegevens die wij verwerken

EHBO Nieuwerbrug verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ehbo-nieuwerbrug.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EHBO Nieuwerbrug verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verlening van de diploma’s

Geautomatiseerde besluitvorming

EHBO Nieuwerbrug neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EHBO Nieuwerbrug) tussen zit. EHBO Nieuwerbrug gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel, Word, Adobe Reader en Transip Webmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EHBO Nieuwerbrug bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Personalia: Zolang men lid is + 2 jaar
 • Adres: Zolang men lid is + 2 jaar
 • Diploma/certificaat-gegevens: Zolang men lid is + 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

EHBO Nieuwerbrug deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EHBO Nieuwerbrug blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EHBO Nieuwerbrug uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Derden zijn het Oranje Kruis ten behoeve van de verstrekking en verlenging van de diverse diploma’s en/of certificaten en Reanimatiepartners Hartstichting ten behoeve van het volgen van nieuwe cursussen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EHBO Nieuwerbrug gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EHBO Nieuwerbrug en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ehbo-nieuwerbrug.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
EHBO Nieuwerbrug wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

EHBO Nieuwerbrug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ehbo-nieuwerbrug.nl.

Download de privacyverklaring in PDF-formaat.